İşte Çorlu Online Kariyer Sistemine Hoşgeldiniz

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’nin ilk odalarından biridir. Edirne Vilayeti Salnameleri’nde Çorlu’da 1870’den itibaren Ziraat Odası olduğu yazılmaktadır. 1307(1891) Edirne Vilayeti Salnamesi’nde Oda, Ticaret ve Ziraat ve Sınaat Odası olarak geçmektedir. Bu salnameye göre Oda Yöneticiler; Reis Şakir Bey, Azalar Hasan Efendi, Garamet Efendi, Yanako Efendi ve Arakel Efendi’den oluşuyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Oda, Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyetini sürdürmüştür. Daha sonra faaliyetine ara verilen Oda, 1958’de yeniden kurulmuştur. Çorlu’nun ekonomik hayatında önemli bir yeri olan Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye sayısı Çorlu’nun gelişmesine paralel olarak artmaktadır.

ODA MECLİSİ

Oda Meclisi, Odanın en yüksek karar ve murakebe organı olup, meslek komitelerinin kendi üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri ikişer kişiden kurulur. Meslek Komiteleri,seçimlerinin kesinleşmesini takip eden en geç beş gün içinde toplanarak Oda Meclisinin asil ve yedek üyelerini seçerler. Seçimler gizli oyla Yargı Gözetiminde yapılır.İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim tarafından onaylanan seçim tutanakları Bakanlığa ve Birliğe gönderilir.

YÖNETİM KURULU

Oda Yönetim Kurulu, Odanın en yüksek icra organı olup, Meclisin kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçilen kişilerden kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, seçimlerin kesinleşmesini takip eden en geç 7 gün içinde toplanarak gizli oyla yargı gözetiminde Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimini yapar. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ile bir veya iki başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda, seçimde en çok oy almış olan yedek üye Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirilir.Yönetim Kurulunda meydana gelen değişiklikler Bakanlığa ve Birliğe bildirilir. Oda Yönetim Kurulu, seçimleri müteakip yapacağı ilk oturumunda üyeler arasında iş bölümü yapar.

GENEL SEKRETERLİK

Odanın, Oda işlerini çevirmekle görevli ve oda yönetim kurulu ile Meclis toplantılarında oy sahibi bir genel sekreteri bulunur. Yönetim Kurulu lüzumu halinde bir genel sekreter yardımcısı tayin edebilir. Nüfusu yüzbinden fazla olan yerlerde bu yardımcılar birden fazla olabilir. Genel Sekreter Yönetim Kurulunun inhası üzerine Meclis tarafından tayin olunur.Oda Genel Sekreteri, oda memur ve hizmetlilerinin amiridir.